Regulamin sklepu internetowego poems.pl/sklep

Hej, hello, cześć, ciao, buongiorno!

 

Niezmiernie cieszę się, że Cię tutaj widzę! Prawdopodobnie oznacza to, że jesteś zainteresowana lub zainteresowany zakupem produktu elektronicznego w Sklepie POEMS ❤

 

Poniżej znajduje się regulamin Sklepu internetowego POEMS, z którego dowiesz się między innymi jakie są zasady zawierania umów poprzez Sklep, jakie są sposoby zapłaty produkt elektroniczny czy jak złożyć ewentualną reklamację. Jeżeli jednak pojawią się dodatkowe pytania, koniecznie napisz na adres e-mail: sklep@poems.pl, a bardzo chętnie Ci pomogę.

 

Dziękuję za wsparcie!

 

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca o cechach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Konsument jest również Kupującym,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie,
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://poems.pl/sklep/,
 5. Sprzedawca – Aleksandra Sosińska-Michaluk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „POEMS Aleksandra Sosińska-Michaluk”, ul. Flory 9 lok. 1, 00-587 Warszawa, NIP: 9662001322.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu, 
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Prawem właściwym dla usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawieranych drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia i posiadania konta w Sklepie. 
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej www.soulstories.pl. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca nie gwarantuje jednak, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub sprzedanych produktów, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@poems.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§ 5

Zawieranie Umowy

 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Kupujący otrzyma również potwierdzenie zakupu wraz z możliwością dostępu do treści cyfrowych na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 6

Płatność

 

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayPal.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 7

Wykonanie umowy

 

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej zakupione treści cyfrowe i/lub instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. 
 2. W przypadku niektórych treści cyfrowych, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej lub w ramach strony internetowej służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku niektórych treści cyfrowych, które tego wymagają, Kupujący jest zobowiązany utworzyć konto w Sklepie, gdzie po sfinalizowaniu zamówienia, otrzyma dostęp do zakupionego produktu cyfrowego.
 4. Zakupione treści cyfrowe zostaną udostępnione Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 5. W przypadku niektórych treści cyfrowych, dostęp do treści wchodzących w skład zamówienia może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do treści cyfrowych.
 6. W przypadku niektórych treści cyfrowych, np. kursów online lub e-booków w formie multimedialnej, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej lub strony służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej, w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy kursowej i/lub strony służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy i strony służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta lub strony służącej do przeglądania e-booków w formie ultimedialnej jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani e-booka w formie multimedialnej dostępnego na stronie służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 
 7. W razie korzystania z platformy kursowej i/lub strony służącej do przeglądania e-booków w formie multimedialnej w sposób sprzeczny z ust. 6 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do treści elektronicznych.

 

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie powinno zawierać  wolę odstąpienia od umowy, dane Sprzedawcy oraz Kupującego, nazwę produktu, którego dotyczy odstąpienie oraz numer konta do zwrotu pieniędzy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane automatycznie w postaci elektronicznej. W takim wypadku Konsument zaznacza zgodę na przesłanie produktu oraz rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument. 
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://poems.pl/politykaprywatnosci/.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Nagłówki paragrafów są podane jedynie informacyjnie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do wglądu – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Chcesz nauczyć się tworzyć inspirujący content na Instagramie?
Pobierz darmowy rozdział videobooka SoulStories!

Kliknij, by pobrać darmowy rozdział SoulStories, który pomoże Ci nagrywać jakościowe video telefonem, tworzyć magiczne InstaStories i zdradzi sekrety storytellingu! Poznaj wyjątkowy format multimedialnej książki!

pobierz mini videbook

say hello on

@poems.wonderland
Zapisz się na Uczuciowo-Satyryczny Newsletter!

Chcesz dostawać ode mnie listy? Zapisz się do poemsowego newslettera!

[contact-form-7 id="20" title="Newsletter" html_class="cf7_custom_style_2"]