Top

Pamię­ta­cie baj­kę o Czer­wo­nym kap­tur­ku? To ta opo­wieść o wil­ku w dam­skich ciu­chach i dziew­czyn­ce z koszycz­kiem. Dziś chcia­ła­bym przed­sta­wić histo­rię o podob­nym moty­wie. Tyl­ko, że wilk zamiast za bab­cię prze­brał się za jasno­wło­są dziew­czy­nę w tra­per­skich butach. I ta dziew­czy­na nie­ste­ty nie ma koszycz­ka. Ale za to ma apa­rat.

Char­lot­te Litt­tle Wolf jest boha­ter­ką pierw­sze­go odcin­ka z cyklu tek­stów o Inspi­ru­ją­cych insta­gra­mo­wych duszach. Bo apli­ka­cja z kwa­dra­to­wy­mi zdję­cia­mi, to napraw­dę coś wię­cej niż dola­ro­twór­cza maszyn­ka Mar­ka Zuc­ker­ber­ga i fabry­ka nędz­nych sel­fie. To kata­log inspi­ra­cji, dostęp do pamięt­ni­ków kre­atyw­nych umy­słów i cyber­te­le­port do miejsc, w któ­rych nie było się nigdy wcze­śniej. Do takich, o któ­rych marzysz, kie­dy leżysz już w łóż­ku z budzi­kiem usta­wio­nym na rano.

A za każ­dym takim pamięt­ni­kiem stoi czło­wiek i jego histo­ria. Char­lot­te jest foto­graf­ką pocho­dzą­cą z Por­t­land, któ­ra spę­dza dni na wędrów­kach z przy­ja­ciół­mi, gła­ska­niu dwóch obłęd­nych czwo­ro­noż­nych dżen­tel­me­nów i robie­niu zdjęć. Ale takich, że kie­dy sie­dząc na fote­lu scrol­lu­ję jej tabli­cę, w gło­wie poja­wia się myśl: a gdy­by tak rzu­cić wszyst­ko i nosić za nią sta­tyw?

Poznaj­cie: @charlottelittlewolf

A jeśli masz ocho­tę, odwiedź mój insta­gram: @poems.wonderland. Tam miesz­ka­ją cudow­ne roz­mo­wy i pysz­na kawa. ?

Pic­tu­res from: https://www.instagram.com/charlottelittlewolf/, cover pic­tu­re desi­gned by poems.pl

Trochę dorosła bo przecież ma męża, a trochę podjada czekoladę w łóżku i nie depcze linii między płytami chodnikowymi. Nałogowo bawi się słowami, fotografuje, śmieje się i podróżuje. Sporo łączy ją z Amelią z francuskiego kina. Głównie pewność, że płyty winylowe robi się jak naleśniki. Kocha planszówki, emocje i słowa. Przyjaciółka adoptowanego psa Lucjana, którego jest po części matką, po części psychofanką. Herbatę pije w nieprzyzwoitych ilościach.

Comments:

 • Październik 13, 2017

  Olcia, wię­cej takich inspiracji!<3 W ogó­le kie­dy patrzę na pro­fi­le innych, zasta­na­wiam się nad swo­im insta­gra­mo­wym żywo­tem. Bo ta moja Fin­lan­dia to taki tro­chę poten­cjał jest a ja Wam cią­gle kawę i kwia­ty ser­wu­ję. I wiesz, że mi już samej nud­no jest. Tyl­ko ile tych zmian zno­wu wpro­wa­dzać. A tak wła­ści­wie to musia­łam się wygadać/wypisać i padło na Ciebie:)<3

  reply...
  • Październik 13, 2017

   Hej Moniu! :) rozu­miem dobrze, jak oglą­dam takie kon­ta, to sama chęt­nie zaszy­ła­bym się w jakimś malow­ni­czym miej­scu. Powiem Ci, że ja bar­dzo jestem cie­ka­wa jak wyglą­da wasze fin­landz­kie oto­cze­nie…! :) Ale kawa i kwia­ty, prze­cież ich nie moż­na nie lubić. :)

   reply...
   • Październik 13, 2017

    No Olciu, kwia­ty i kawa to jest prze­cież moje życie, haha :) ale cza­sa­mi tak mi już nud­no jest i szu­kam. A wiesz, że cza­sa­mi moż­na się sfru­stro­wać nie­co:) <3

    reply...
    • Październik 15, 2017

     Witaj Moni ja też jestem cie­ka­wa Two­jej Fin­lan­dii :)

     reply...
     • Październik 17, 2017

      Bar­dzo się cie­szę Domi:) chy­ba Fin­lan­dia też cyklu się docze­ka:) buzia­ki:*

 • Październik 13, 2017

  O mamo, ale cudow­ne kon­to! Będę sta­łym czy­tel­ni­kiem tej serii!

  reply...
  • Październik 13, 2017

   Ale cudow­nie to czy­tać! :) Dzię­ku­ję, że dałaś znać, bo nie byłam pew­na czy ta seria to dobry pomysł…! :)

   reply...
 • Październik 13, 2017

  na insta­gra­mie moż­na po pro­stu prze­paść, ale zachwy­cam się jak TUTAJ u Cie­bie jest pięk­nie:)

  reply...
  • Październik 13, 2017

   Oje­eej! :) Dzię­ku­ję pięk­nie! Bar­dzo mi miło! :) Miłe­go wie­czor­ku!

   reply...
 • Październik 15, 2017

  Uwiel­biam takie pięk­ne kon­ta i te nie­sa­mo­wi­te miej­sca, któ­rych pew­nie nigdy nie zoba­czę! Olu cze­kam na wię­cej :)

  reply...
  • Październik 17, 2017

   Ojej, no to super, będę w takim razie kon­ty­nu­owa­ła takie wpi­sy! Ale jest tyle cuuudow­nych osób, któ­re umy­ka­ją w insta­gra­mo­wym tłu­mie, że nie mogłam się powstrzy­mać… Chy­ba gene­ral­nie insta­gram doro­bi się swo­je­go cyklu.. ?

   reply...
 • Październik 19, 2017

  Widząc takie zdję­cia sama też bym chęt­nie rzu­ci­ła wszyst­ko…

  reply...
  • Październik 25, 2017

   Tak nie­sa­mo­wi­cie zazdrosz­czę takiej pięk­nej rze­czy­wi­sto­ści dooko­ła, bli­sko­ści natu­ry ale i przy­ja­ciół tuż obok… :)

   reply...
 • Październik 27, 2017

  Zaob­ser­wo­wa­na, natych­miast! Prze­pięk­ne te podróż­ni­cze kadry. Dzię­ki za podzie­le­nie się i cze­kam na wię­cej.
  PS. Dopie­ro co tutaj tra­fi­łam, a już jestem zachwy­co­na Two­im pisa­niem :)

  reply...
  • Październik 29, 2017

   Mile­na! :) Dzię­ku­ję pięk­nie! Mam jesz­cze całą armię nie­sa­mo­wi­tych insta­gra­mo­wych kont w pogo­to­wiu..!
   Pozdra­wiam cie­pło!

   reply...
 • Listopad 3, 2017

  Ojej uwiel­biam takie kon­ta. Ale jak zacznę o tym pisać, to nie skoń­czę… chy­ba że chcesz, będziesz kie­dyś chcia­ła inspi­ra­cji to… daj znać :) Pra­co­wa­łam kie­dyś w fir­mie w któ­rej roz­krę­ca­li­śmy star­tup — web­bu­il­der dla foto­gra­fów podróż­ni­ków i co ja się tam napa­trzy­łam i naza­ko­chi­wa­łam <3

  A teraz naj­wię­cej śle­dzę takich kont z naszą cud­ną Lapo­nią!

  reply...
 • Grudzień 12, 2017

  Sama cał­kiem nie­daw­no napi­sa­łam post o naj­bar­dziej kli­ma­tycz­nych insta­gra­mach, ale tego aku­rat nie zna­łam, a jest bar­dzo pięk­ny. Dzię­ki za kolej­ną inspi­ra­cję. A mój post na temat insta­gra­mo­wych pro­fi­li to: http://bomojezycietopodroz.pl/subiektywny-przewodnik-klimatycznych-profilach

  reply...
 • Kasia Dudziak

  Maj 13, 2018

  Witaj Olu, strasz­nie faj­na z Cie­bie osob­ka ? i z tego co czy­tam bar­dzo podob­na do mnie. Też kocham psy i foto­gra­fie podró­że i kocham pisać. Na pew­no będę zaglą­dać na two­je­go blo­ga bo super jest. Faj­nie piszesz ?

  Zapra­szam do sie­bie:

  Pozdra­wiam ser­decz­nie

  reply...
  • Maj 14, 2018

   Cześć Kasiu, bar­dzo Ci dzię­ku­ję za miłe sło­wa! ? Jak to miło spo­tkać kogoś z kim dzie­li się pasje! Cudow­nie!
   Pozdra­wiam cie­pło,
   Ola

   reply...
   • Kasia Dudziak

    Maj 16, 2018

    Super :) to jest wła­śnie naj­faj­niej­sze jak ludzi łączą pasje. Wszyst­kie­go dobre­go!!!

    reply...
 • Kasia Dudziak

  Maj 13, 2018

  Chęt­nie zaj­rzę też na insta­gram tyl­ko muszę sobie przy­po­mnieć hasło… Ja i te hasła heheh masa­kra jed­nym sło­wem :)
  http://www.kasinyswiat.blogspot.com

  reply...

post a comment

Close