Afryka: Kenia. Maji Moto Eco Camp, klimatyczny nocleg w Afryce

Kiedy biura podró­ży sprze­da­ją nam waka­cje marzeń, z menu kolo­ro­wych bro­szu­rek możemy wybrać opcję all inc­lu­si­ve: wszyst­ko w cenie. W skład oferty wcho­dzą chłod­ne drinki z palem­ką, cało­dnio­we posił­ki i łabę­dzie ze świeżo wykroch­ma­lo­nych ręcz­ni­ków. Prze­waż­nie jednak, jeśli wszyst­ko jest w cenie, możesz nie zna­leść tam tego, co bez­cen­ne: przy­gód, praw­dzi­wych ludzi i emocji. Przy­naj­mniej przy­gód … Con­ti­nue Reading

Francuskie makaroniki wcale nie pochodzą z Francji! Sprawdź dlaczego i zwiedź ze mną ich dom w Paryżu.

Tłum poko­chał fran­cu­skie maka­ro­ni­ki. Hip­no­ty­zu­ją paste­lo­wy­mi kolo­ra­mi, smaków mogą mieć więcej niż pier­wiast­ków tabli­ca Men­de­le­je­wa, a do tego pachną mig­da­ła­mi i pod­czas gry­zie­nia wykru­sza­ją się z nich dro­bin­ki tęczo­wych okru­chów. Mimo tych bez­a­pe­la­cyj­nych walo­rów oso­bi­ście sądzę, że na masowe uwiel­bie­nie bez­owych kana­pe­czek fran­cu­skich naj­moc­niej wpływa prze­kaz pod­pro­go­wy w posta­ci loko­wa­nia w nazwie słowa “maka­ron”.  A … Con­ti­nue Reading

8 sposobów by poczuć klimat Paryża

Zdania na temat miasta miło­ści są podzie­lo­ne. Każdy, kogo o Paryż spy­ta­łam albo od razu go poko­chał i uważał za magicz­ny, albo krzy­wił się i mówił, że Paryż… że taki prze­re­kla­mo­wa­ny, że wieża Eiffla, to wyglą­da jak rusz­to­wa­nie na budo­wie, że pary­żan­ki kar­ne­tu na depi­la­cję to raczej nie mają, że bywa nie­bez­piecz­nie bo imi­gran­ci, a tak w … Con­ti­nue Reading

6 rzeczy, które zaskoczą Cię w USA

USA, kon­sump­cjo­ni­stycz­ne pań­stwo Ronal­da McDo­nal­da. Miej­sce o tyle nie­zwy­kłe, że każdy z nas ma wyobra­że­nie na jego temat, nie­za­leż­nie od tego czy odwie­dził kiedyś Stany, czy po prostu zna kogoś, kto był. Wyobra­że­nie gene­ro­wa­ne przez hol­ly­wo­odz­kie pro­duk­cje wyso­ko­bu­dże­to­we, wyso­ko­sło­dzo­ne napoje gazo­wa­ne i sit­co­my z pol­skim lek­to­rem. Cho­ciaż myśli­my i mówimy w języku pol­skim, codzien­nie w samo­cho­dzie, … Con­ti­nue Reading

Venice Beach, plaża rodem z Baywatch’a

Lata dzie­więć­dzie­sią­te. Era tale­rzy sate­li­tar­nych i magne­to­wi­dów z nagry­war­ka­mi na kasety. Kioski zaczy­na­ją sprze­da­wać Bravo i Gazetę Tele­wi­zyj­ną, a tele­wi­zo­ry na pol­skich meblo­ścian­kach emi­tu­ją naprze­mien­nie nie­miec­kie MTV, Fami­lia­dę i pierw­sze Holy­wo­odz­kie seria­le. Dziew­czyn­ki, chłop­cy, matki, żony, babki, kochan­ki i wuj­ko­wie z wąsem: wszy­scy obser­wu­ją sili­ko­no­wy biust Pameli Ander­son, dry­fu­ją­cy w zwol­nio­nym tempie na plaży w Los … Con­ti­nue Reading

Los Angeles: miasto upadłych aniołów

Z tele­wi­zji, gazet i pudel­ko­wych gwiaz­do­zbio­rów arty­ku­łów w inter­ne­cie koja­rzysz na pewno dzie­siąt­ki botok­so­wych pięk­no­ści, ama­to­rek i ama­to­rów skal­pe­la. Pań i Panów cele­bry­tów, którzy naj­pierw zadzie­ra­ją nosa, a póź­niej wymie­nia­ją go na nowy u chi­rur­ga pla­sty­ka. Ludzi, którzy poza base­bal­lem i hoke­jem tak bardzo uwiel­bia­ją koszy­ków­kę, że męż­czyź­ni kupują bilety na Laker­sów, a kobie­ty nowe biusty … Con­ti­nue Reading