O królewnie z korpowieży, która bała się w siebie uwierzyć- czyli jak rzucić wszystko i samodoskonalić się w wymarzonym kierunku

* Okre­śle­nie KORPOWIEŻA nie odnosi się jedy­nie do pracy w kor­po­ra­cji i doty­czy każ­de­go nie­lu­bia­ne­go zaję­cia, które nie przy­no­si oso­bi­stej satys­fak­cji. Pod­czas pisa­nia tego tekstu nie ucier­piał żaden deadli­ne. Nie testo­wa­no na biu­row­cach.  Przed rzu­ce­niem pracy z dnia na dzień skon­sul­tuj się z leka­rzem, stanem konta lub far­ma­ceu­tą. Pozdra­wiam wio­sen­nie z pierw­sze­go aka­pi­tu felie­to­nu o … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)