Pamię­ta­cie bajkę o Czer­wo­nym kap­tur­ku? To ta opo­wieść o wilku w dam­skich ciu­chach i dziew­czyn­ce z koszycz­kiem. Dziś chcia­ła­bym przed­sta­wić histo­rię o podob­nym moty­wie. Tylko, że wilk zamiast za babcię prze­brał się za jasno­wło­są dziew­czy­nę w tra­per­skich butach. I ta dziew­czy­na nie­ste­ty nie ma koszycz­ka. Ale za to ma aparat.

Char­lot­te Litt­tle Wolf jest boha­ter­ką pierw­sze­go odcin­ka z cyklu tek­stów o Inspi­ru­ją­cych insta­gra­mo­wych duszach. Bo apli­ka­cja z kwa­dra­to­wy­mi zdję­cia­mi, to napraw­dę coś więcej niż dola­ro­twór­cza maszyn­ka Marka Zuc­ker­ber­ga i fabry­ka nędz­nych selfie. To kata­log inspi­ra­cji, dostęp do pamięt­ni­ków kre­atyw­nych umy­słów i cyber­te­le­port do miejsc, w któ­rych nie było się nigdy wcze­śniej. Do takich, o któ­rych marzysz, kiedy leżysz już w łóżku z budzi­kiem usta­wio­nym na rano.

A za każdym takim pamięt­ni­kiem stoi czło­wiek i jego histo­ria. Char­lot­te jest foto­graf­ką pocho­dzą­cą z Por­t­land, która spędza dni na wędrów­kach z przy­ja­ciół­mi, gła­ska­niu dwóch obłęd­nych czwo­ro­noż­nych dżen­tel­me­nów i robie­niu zdjęć. Ale takich, że kiedy sie­dząc na fotelu scrol­lu­ję jej tabli­cę, w głowie poja­wia się myśl: a gdyby tak rzucić wszyst­ko i nosić za nią statyw?

Poznaj­cie: @charlottelittlewolf

A jeśli masz ochotę, odwiedź mój insta­gram: @poems.wonderland. Tam miesz­ka­ją cudow­ne roz­mo­wy i pyszna kawa. 💜

Pic­tu­res from: https://www.instagram.com/charlottelittlewolf/, cover pic­tu­re desi­gned by poems.pl

You May Also Like

 • Olcia, więcej takich inspiracji!<3 W ogóle kiedy patrzę na pro­fi­le innych, zasta­na­wiam się nad swoim insta­gra­mo­wym żywo­tem. Bo ta moja Fin­lan­dia to taki trochę poten­cjał jest a ja Wam ciągle kawę i kwiaty ser­wu­ję. I wiesz, że mi już samej nudno jest. Tylko ile tych zmian znowu wpro­wa­dzać. A tak wła­ści­wie to musia­łam się wygadać/wypisać i padło na Ciebie:)<3

  • Hej Moniu! :) rozu­miem dobrze, jak oglą­dam takie konta, to sama chęt­nie zaszy­ła­bym się w jakimś malow­ni­czym miej­scu. Powiem Ci, że ja bardzo jestem cie­ka­wa jak wyglą­da wasze fin­landz­kie oto­cze­nie…! :) Ale kawa i kwiaty, prze­cież ich nie można nie lubić. :)

   • No Olciu, kwiaty i kawa to jest prze­cież moje życie, haha :) ale cza­sa­mi tak mi już nudno jest i szukam. A wiesz, że cza­sa­mi można się sfru­stro­wać nieco:) <3

 • O mamo, ale cudow­ne konto! Będę stałym czy­tel­ni­kiem tej serii!

  • Ale cudow­nie to czytać! :) Dzię­ku­ję, że dałaś znać, bo nie byłam pewna czy ta seria to dobry pomysł…! :)

 • na insta­gra­mie można po prostu prze­paść, ale zachwy­cam się jak TUTAJ u Ciebie jest pięk­nie:)

  • Ojeeej! :) Dzię­ku­ję pięk­nie! Bardzo mi miło! :) Miłego wie­czor­ku!

 • Uwiel­biam takie piękne konta i te nie­sa­mo­wi­te miej­sca, któ­rych pewnie nigdy nie zoba­czę! Olu czekam na więcej :)

  • Ojej, no to super, będę w takim razie kon­ty­nu­owa­ła takie wpisy! Ale jest tyle cuuudow­nych osób, które umy­ka­ją w insta­gra­mo­wym tłumie, że nie mogłam się powstrzy­mać… Chyba gene­ral­nie insta­gram dorobi się swo­je­go cyklu.. 🙈

 • Widząc takie zdję­cia sama też bym chęt­nie rzu­ci­ła wszyst­ko…

  • Tak nie­sa­mo­wi­cie zazdrosz­czę takiej pięk­nej rze­czy­wi­sto­ści dooko­ła, bli­sko­ści natury ale i przy­ja­ciół tuż obok… :)

 • Zaob­ser­wo­wa­na, natych­miast! Prze­pięk­ne te podróż­ni­cze kadry. Dzięki za podzie­le­nie się i czekam na więcej.
  PS. Dopie­ro co tutaj tra­fi­łam, a już jestem zachwy­co­na Twoim pisa­niem :)

  • Milena! :) Dzię­ku­ję pięk­nie! Mam jesz­cze całą armię nie­sa­mo­wi­tych insta­gra­mo­wych kont w pogo­to­wiu..!
   Pozdra­wiam ciepło!

 • Ojej uwiel­biam takie konta. Ale jak zacznę o tym pisać, to nie skoń­czę… chyba że chcesz, będziesz kiedyś chcia­ła inspi­ra­cji to… daj znać :) Pra­co­wa­łam kiedyś w firmie w której roz­krę­ca­li­śmy star­tup — web­bu­il­der dla foto­gra­fów podróż­ni­ków i co ja się tam napa­trzy­łam i naza­ko­chi­wa­łam <3

  A teraz naj­wię­cej śledzę takich kont z naszą cudną Lapo­nią!

 • Sama cał­kiem nie­daw­no napi­sa­łam post o naj­bar­dziej kli­ma­tycz­nych insta­gra­mach, ale tego akurat nie znałam, a jest bardzo piękny. Dzięki za kolej­ną inspi­ra­cję. A mój post na temat insta­gra­mo­wych pro­fi­li to: http://bomojezycietopodroz.pl/subiektywny-przewodnik-klimatycznych-profilach