Jeżeli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą

lub po prostu chcesz się przy­wi­tać napisz do mnie na:

hello@poems.pl

lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go poni­żej.

Pozdra­wiam ciepło,