Afryka: Kenia. Maji Moto Eco Camp, klimatyczny nocleg w Afryce

Kiedy biura podró­ży sprze­da­ją nam waka­cje marzeń, z menu kolo­ro­wych bro­szu­rek możemy wybrać opcję all inc­lu­si­ve: wszyst­ko w cenie. W skład oferty wcho­dzą chłod­ne drinki z palem­ką, cało­dnio­we posił­ki i łabę­dzie ze świeżo wykroch­ma­lo­nych ręcz­ni­ków. Prze­waż­nie jednak, jeśli wszyst­ko jest w cenie, możesz nie zna­leść tam tego, co bez­cen­ne: przy­gód, praw­dzi­wych ludzi i emocji. Przy­naj­mniej przy­gód … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Grand Canyon: chodź, pokażę Ci jak pięknie jest na księżycu!

Ame­ry­ka­nie wszyst­ko muszą mieć wiel­kie. Wiel­kie miasta z sze­ro­ki­mi uli­ca­mi, wiel­kie ham­bur­ge­ry z podwój­ny­mi fryt­ka­mi, wiel­kie gwiaz­dy cele­bri­ties z ich wiel­ki­mi pro­ble­ma­mi i nawet Wielki Kanion. Kiedy jecha­li­śmy Route 66 aby go zoba­czyć, spo­dzie­wa­łam się więc jed­ne­go: roz­mia­ru XXL. Nie spo­dzie­wa­łam się jednak tego, że wylą­du­ję na innej pla­ne­cie. Że nagle, wysia­da­jąc z Mustan­ga poczu­ję się … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Francuskie makaroniki wcale nie pochodzą z Francji! Sprawdź dlaczego i zwiedź ze mną ich dom w Paryżu.

Tłum poko­chał fran­cu­skie maka­ro­ni­ki. Hip­no­ty­zu­ją paste­lo­wy­mi kolo­ra­mi, smaków mogą mieć więcej niż pier­wiast­ków tabli­ca Men­de­le­je­wa, a do tego pachną mig­da­ła­mi i pod­czas gry­zie­nia wykru­sza­ją się z nich dro­bin­ki tęczo­wych okru­chów. Mimo tych bez­a­pe­la­cyj­nych walo­rów oso­bi­ście sądzę, że na masowe uwiel­bie­nie bez­owych kana­pe­czek fran­cu­skich naj­moc­niej wpływa prze­kaz pod­pro­go­wy w posta­ci loko­wa­nia w nazwie słowa “maka­ron”.  A … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

8 sposobów by poczuć klimat Paryża

Zdania na temat miasta miło­ści są podzie­lo­ne. Każdy, kogo o Paryż spy­ta­łam albo od razu go poko­chał i uważał za magicz­ny, albo krzy­wił się i mówił, że Paryż… że taki prze­re­kla­mo­wa­ny, że wieża Eiffla, to wyglą­da jak rusz­to­wa­nie na budo­wie, że pary­żan­ki kar­ne­tu na depi­la­cję to raczej nie mają, że bywa nie­bez­piecz­nie bo imi­gran­ci, a tak w … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Route 66 i tankowanie wyobraźni na opuszczonych stacjach benzynowych

Marze­nie o prze­je­cha­niu kul­to­wą drogą Route 66 było jednym z pierw­szych, o którym odwa­ży­łam się śnić. Cho­ciaż podob­nych miałam póź­niej wiele, to od zawsze było dla mnie wyjąt­ko­we, bo marze­nia tak juz mają, że sma­ku­ją lepiej jeśli je z kimś dzie­lisz. A ja z kimś je wła­śnie dzie­li­łam. Kiedy między snami o lata­niu a kosz­ma­ra­mi … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

6 rzeczy, które zaskoczą Cię w USA

USA, kon­sump­cjo­ni­stycz­ne pań­stwo Ronal­da McDo­nal­da. Miej­sce o tyle nie­zwy­kłe, że każdy z nas ma wyobra­że­nie na jego temat, nie­za­leż­nie od tego czy odwie­dził kiedyś Stany, czy po prostu zna kogoś, kto był. Wyobra­że­nie gene­ro­wa­ne przez hol­ly­wo­odz­kie pro­duk­cje wyso­ko­bu­dże­to­we, wyso­ko­sło­dzo­ne napoje gazo­wa­ne i sit­co­my z pol­skim lek­to­rem. Cho­ciaż myśli­my i mówimy w języku pol­skim, codzien­nie w samo­cho­dzie, … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się: