Szybki makaron pełnoziarnisty z kurkami i szpinakiem w miodowym sosie

Ten moment, kiedy otwie­rasz lodów­kę i nie masz poję­cia co przy­go­to­wać do jedze­nia. Nawet gdyby było w niej coś więcej, niż tylko świa­tło o mocy 25 wat. W takich chwi­lach myślę cza­sa­mi o kre­sków­kach, w któ­rych nad głową głów­ne­go boha­te­ra poja­wia się nagle lewi­tu­ją­ca żarów­ka, zwia­stu­ją­ca jakiś nie­sa­mo­wi­ty pomysł albo mister­ny plan. A dalszy sce­na­riusz … Con­ti­nue Reading

O tym, jak Netflix reanimuje naszą dietę z vege pasztetem w tle

Jestem jedną z tych dziew­czyn, która kocha jeść równie bardzo, co mie­ścić się w ulu­bio­ne jeansy. Jedze­nie pysz­nie, to moja ulu­bio­na dys­cy­pli­na spor­to­wa i nie oce­niam surowo tych, którzy do kina chodzą głów­nie dla pach­ną­ce­go mię­ciu­teń­kim masłem popcor­nu. Zajęło mi kilka lat eks­pe­ry­men­tów z die­ta­mi pudeł­ko­wy­mi, inter­ne­to­wy­mi i książ­ko­wy­mi by gubiąc a następ­nie szybko nad­ra­bia­jąc stra­co­ne … Con­ti­nue Reading

Przepyszny letni chłodnik z ogórkiem i granatem

Chłod­nik jest Letnim Królem zup. Ma odwagę nosić się na różowo, więc mimo dłu­go­let­niej tra­dy­cji na pol­skich sto­łach można powie­dzieć, że otwar­ty, metro­sek­su­al­ny i nowo­cze­sny z niego Król. A więc dziś u mnie w nowo­cze­snym wyda­niu, z let­ni­mi dodat­ka­mi: ogór­kiem, koper­kiem i gra­na­tem. W słoiku, któ­re­go nie powsty­dził­by się nawet war­szaw­ski Plac Zba­wi­cie­la. Skład­ni­ki: — 3 buraki … Con­ti­nue Reading

Ulubione zdrowe i szybkie śniadanie: owocowe miski

Wiosna pach­nie sko­szo­ną trawą i świe­ży­mi kwia­ta­mi. I tru­skaw­ka­mi, kiedy już kilo­gra­ma­mi ważą się na targu. W końcu naj­praw­dziw­sze owoce zastę­pu­ją mar­ke­to­we, kryp­to­tru­skaw­ko­we córki Men­de­le­je­wa. Nie z krzaka, ale z drzewa: grusz­ki i pie­trusz­ki. Kon­sump­cjo­ni­stycz­ny pokarm dla naszych marzeń o let­nich wscho­dach i zacho­dach słońca, całych górach zwiew­nych sukie­nek, całym morzu słońca. Wiosną i latem zamie­niam … Con­ti­nue Reading