Urocze pisanki zające diy: nie uwierzysz jak je zrobiłam

Na codzień spo­ty­ka­my różne gatun­ki Zajęcy. Mamy Edyty Zając, Anety Zając i Zające Wiel­ka­noc­ne. Taką przy­naj­mniej posia­dam wiedzę bazu­ją­cą na kil­ku­let­nim stu­dio­wa­niu pudel­ka w okre­sie sesji egza­mi­na­cyj­nych, które uroz­ma­ica­łam sobie czy­ta­niem bzdur. Naprze­mien­nie z porząd­ka­mi w szafie i wszyst­kim, co tylko nauką nie było. Dziś jednak, jako że stałam się poważ­nym, nudnym czło­wie­kiem z wykształ­ce­niem … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Walentynkosceptycy, płonące zdjęcia niedoszłych kochanków, walentynkowy fetysz zachodnich sąsiadów, czekolada i miłość

Follow my blog with Blo­glo­vin   O wielu waż­nych świę­tach możesz w życiu zapo­mnieć. Możesz zapo­mnieć o rocz­ni­cy ślubu (choć legen­dy miej­skie głoszą, że nie­licz­ni wyszli z tego cało), imie­ni­nach teścio­wej albo dniu kota, ale świat nie pozwo­li Ci raczej nie pamię­tać o Walen­tyn­kach. Szanse, że Twój wzrok nie potknie się nagle o rekla­mę cze­go­kol­wiek, … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Trzy rodzaje pączkożerców w tłusty czwartek

Tłusty czwar­tek: dzień legal­ne­go cheatmeal’a. Tylko tego dnia kalo­rie roz­mna­ża­ją się przez pącz­ko­wa­nie, w pozy­cji na pączka. W skle­pach spo­żyw­czych i osie­dlo­wych pie­kar­niach sypią się cukry, pudry, lukry. Legen­dar­ne słod­kie kaj­zer­ki z ciasta droż­dżo­we­go pozdra­wia­ją ser­decz­nie Twój wysoki cho­le­ste­rol! Wgry­zam się w miękką pącz­ko­wą bułę. Naj­pierw czuję powi­dła śliw­ko­we, póź­niej lukier ze smal­cem, a na końcu wyrzu­ty … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Inspirujące instagramowe dusze, odc. 1: Charlotte Little Wolf

Pamię­ta­cie bajkę o Czer­wo­nym kap­tur­ku? To ta opo­wieść o wilku w dam­skich ciu­chach i dziew­czyn­ce z koszycz­kiem. Dziś chcia­ła­bym przed­sta­wić histo­rię o podob­nym moty­wie. Tylko, że wilk zamiast za babcię prze­brał się za jasno­wło­są dziew­czy­nę w tra­per­skich butach. I ta dziew­czy­na nie­ste­ty nie ma koszycz­ka. Ale za to ma aparat. Char­lot­te Litt­tle Wolf jest boha­ter­ką pierw­sze­go … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Wrzesień ma najgorzej. Jest takim Poniedziałkiem na tle innych miesięcy. | 7 wrześniowych pocieszycieli

Wrze­sień. Wrze­sień, to dopie­ro ma naj­go­rzej. Takim trochę jest Ponie­dział­kiem na tle innych mie­się­cy. A Ponie­dzia­łek, to rudy chło­piec z pie­ga­mi i ple­ca­kiem w mucho­mo­ry wśród dzieci z pod­sta­wó­wek, któ­re­go nikt nigdy nie wybie­ra do kopa­nia piłki. To blon­dyn­ka wśród boha­te­rów kawa­łów, które wuj­ko­wie z wąsem opo­wia­da­ją między kie­lisz­kiem wódki, a gryzem jarzy­no­wej. Ona szuka świa­tła … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)

Nowy, intrygujący katalog Ikea, jakiego jeszcze nie było

  Szwe­cja, to tajem­ni­czy klimat skan­dy­naw­skich powie­ści i kotle­ci­ki w żura­wi­no­wym sosie, które choć są sma­żo­ne, naj­le­piej sma­ku­ją jedzo­ne w suro­wym, mini­ma­li­stycz­nym wnę­trzu. Trochę też Wikin­go­wie, potop szwedz­ki, zespół ABBA, deszcz, dys­ku­syj­nie pozy­tyw­ny wysoki socjal i blon­dy­ni z nie­bie­ski­mi oczami.  Przede wszyst­kim jednak sta­ty­stycz­ny Polak w sta­ty­stycz­ną nie­dzie­lę, myśli o Szwe­cji z per­spek­ty­wy rodzin­nych wypa­dów … Con­ti­nue Reading

Podziel się… :)