Przypadek Twórcy Szufladowego. Czy Ty też tworzysz coś tylko do szuflady?

Żyjemy w cza­sach Twór­ców Szu­fla­do­wych. Sfor­mu­ło­wa­nia tego nie ma jesz­cze ofi­cjal­nie w słow­ni­ku, ale gdyby było, z pew­no­ścią odmie­nia­ło­by się przez jeden przy­pa­dek więcej, niż wszyst­kie inne zde­fi­nio­wa­ne słow­ni­ko­wo zwroty i słowa. Przez przy­pa­dek kry­tycz­ny. Mia­now­nik. Kto, co tworzy po cichu i nocą? Twórca Szu­fla­do­wy. Dopeł­niacz. Kogo, czego? Twórcy Szu­fla­do­we­go. Celow­nik. Komu i czemu? Jasne, … Con­ti­nue Reading

Wrzesień ma najgorzej. Jest takim Poniedziałkiem na tle innych miesięcy. | 7 wrześniowych pocieszycieli

Wrze­sień. Wrze­sień, to dopie­ro ma naj­go­rzej. Takim trochę jest Ponie­dział­kiem na tle innych mie­się­cy. A Ponie­dzia­łek, to rudy chło­piec z pie­ga­mi i ple­ca­kiem w mucho­mo­ry wśród dzieci z pod­sta­wó­wek, któ­re­go nikt nigdy nie wybie­ra do kopa­nia piłki. To blon­dyn­ka wśród boha­te­rów kawa­łów, które wuj­ko­wie z wąsem opo­wia­da­ją między kie­lisz­kiem wódki, a gryzem jarzy­no­wej. Ona szuka świa­tła … Con­ti­nue Reading

Route 66 i tankowanie wyobraźni na opuszczonych stacjach benzynowych

Marze­nie o prze­je­cha­niu kul­to­wą drogą Route 66 było jednym z pierw­szych, o którym odwa­ży­łam się śnić. Cho­ciaż podob­nych miałam póź­niej wiele, to od zawsze było dla mnie wyjąt­ko­we, bo marze­nia tak juz mają, że sma­ku­ją lepiej jeśli je z kimś dzie­lisz. A ja z kimś je wła­śnie dzie­li­łam. Kiedy między snami o lata­niu a kosz­ma­ra­mi … Con­ti­nue Reading

Nowy, intrygujący katalog Ikea, jakiego jeszcze nie było

  Szwe­cja, to tajem­ni­czy klimat skan­dy­naw­skich powie­ści i kotle­ci­ki w żura­wi­no­wym sosie, które choć są sma­żo­ne, naj­le­piej sma­ku­ją jedzo­ne w suro­wym, mini­ma­li­stycz­nym wnę­trzu. Trochę też Wikin­go­wie, potop szwedz­ki, zespół ABBA, deszcz, dys­ku­syj­nie pozy­tyw­ny wysoki socjal i blon­dy­ni z nie­bie­ski­mi oczami.  Przede wszyst­kim jednak sta­ty­stycz­ny Polak w sta­ty­stycz­ną nie­dzie­lę, myśli o Szwe­cji z per­spek­ty­wy rodzin­nych wypa­dów … Con­ti­nue Reading

Slowlife. Czy jeszcze nam wolno żyć inaczej, niż wolno.

  Nasta­ła moda na slow. Pro­gra­my śnia­da­nio­we, gazety, blogi i por­ta­le opo­wia­da­ją nam o nim tak głośno, że już wła­ści­wie nie wolno żyć ina­czej, niż wolno. Tym­cza­sem oso­lo­na woda w garnku nie zaczę­ła wrzeć wol­niej, a pie­kar­nik w każdej Slow Kit­chen cały czas potrze­bu­je tyle samo czasu, aby z brow­nie wypły­nę­ła płynna cze­ko­la­da, a nie … Con­ti­nue Reading

6 rzeczy, które zaskoczą Cię w USA

USA, kon­sump­cjo­ni­stycz­ne pań­stwo Ronal­da McDo­nal­da. Miej­sce o tyle nie­zwy­kłe, że każdy z nas ma wyobra­że­nie na jego temat, nie­za­leż­nie od tego czy odwie­dził kiedyś Stany, czy po prostu zna kogoś, kto był. Wyobra­że­nie gene­ro­wa­ne przez hol­ly­wo­odz­kie pro­duk­cje wyso­ko­bu­dże­to­we, wyso­ko­sło­dzo­ne napoje gazo­wa­ne i sit­co­my z pol­skim lek­to­rem. Cho­ciaż myśli­my i mówimy w języku pol­skim, codzien­nie w samo­cho­dzie, … Con­ti­nue Reading