Zamieszkałam w starej kamienicy! Nie spodziewałam się po niej tej tajemnicy.

Jest takie powie­dze­nie, że coś obcho­dzi nas tyle, co zeszło­rocz­ny śnieg. Myślę sobie, że jest w nim dużo prawdy. Dla­cze­go ktoś miałby w ogóle zasta­na­wiać się nad zeszło­rocz­nym śnie­giem, kiedy lato jest tak ciepłe jak tego­rocz­ne. Jedyne co w takich tem­pe­ra­tu­rach kie­ru­je moje myśli w stronę cze­go­kol­wiek mroź­ne­go to głosy w głowie przy­po­mi­na­ją­ce o tym, … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Co to jest Lightroom i dlaczego warto obrabiać zdjęcia w Lightroomie?

Adobe Ligh­tro­om, to cyfro­wa ciem­nia foto­gra­ficz­na. Jest wszyst­kim tym, co kiedyś zaj­mo­wa­ło całe pomiesz­cze­nie pełne powięk­szal­ni­ków i suszą­cych się na sznu­rach klisz świeżo wypra­nych w wywo­ły­wa­czach, które jak che­micz­ne elik­si­ry nega­ty­wy zamie­nia­ły w obrazy. Co to jest Ligh­tro­om i dla­cze­go warto obra­biać zdję­cia w Ligh­tro­omie? Kon­kret­niej jednak, Ligh­tro­om to pro­gram kom­pu­te­ro­wy (oraz w zawę­żo­nej wersji … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Let’s get lost, czyli: spełniamy nasze największe podróżnicze marzenie!

Latem gubię kape­lu­sze, a jesie­nią prze­waż­nie ręka­wicz­ki i siebie. Jeśli chodzi o kape­lu­sze i ręka­wicz­ki prak­ty­ku­ję raczej gubie­nie tra­dy­cyj­ne, tak jak gubi się zwykle rzeczy noszo­ne przy sobie: w auto­bu­sie, drzwiach i przej­ściach, kawiar­niach, skle­pach, kolej­kach i w pośpie­chu. Gubię zwykle z roz­tar­gnie­nia: jest rzecz, jest rzecz, jest rzecz i za chwilę nie ma. Jeśli chodzi o gubie­nie … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

6 rzeczy o Afrykańskich zwierzakach, o których nie masz pojęcia

Prawie trzy tygo­dnie z ple­ca­kiem na ple­cach i okru­cha­mi piachu we wło­sach minęły jak sen. I gdyby nie nowe pie­cząt­ki w pasz­por­cie, chyba nie uwie­rzy­ła­bym w ten rów­no­le­gły świat, w którym na pół pękają spa­da­ją­ce z drzew kokosy i cza­sa­mi pęka serce. Nie wiem ile razy wzru­sza­ły mi się oczy, ile razy mru­ży­ło je słońce, … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Za 10 lat znowu przyjdzie lato

Dzie­sięć lat temu też było lato. Miesz­ka­łam wtedy w domu rodzin­nym, przy małej ulicz­ce dużego miasta w Polsce wschod­niej, z której każdy ucie­kał na studia do sto­li­cy, jeśli myśli ucie­ka­ły mu bar­dziej na zachód. To był czas, kiedy nie miałam poję­cia, że miej­sce, w którym żyję ma swój mikro­kli­mat i nosi­łam szorty za tyłek. Mikro­kli­mat: … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się:

Spontaniczny felieton na dziesiątą rocznicę kochania

A więc dziś mijają dwa lata, odkąd przed całym kościo­łem zakład­ni­ków w sukien­kach i gar­ni­tu­rach obie­ca­li­śmy sobie, że będzie­my kochać się całe życie. I jed­no­cze­śnie dzie­sięć, odkąd On nie­zmien­nie śmieje się z moich żartów i równie nie­zmien­nie nie może zna­leźć nic w lodów­ce. Dzie­sięć lat temu. Ten moment, kiedy ofi­cjal­nie poczu­łam trzesz­cze­nie skrzy­deł motyli w … Con­ti­nue Reading

♡ Podziel się: